Opdrachtgever: partij die BoekJeBandje de opdracht verstrekt tot het leveren van een artistieke prestatie van een artiest of spreker, zoals omschreven in de overeenkomst.

BoekJeBandje: BoekJeBandje is onderdeel van Plus2db licht, geluid en entertainment, een maatschap die bestaat uit natuurlijke personen. Dienstenmaatschap BoekJeBandje treedt op als impresariaat, agency (boekingskantoor) en management voor artiesten.

Artiest: iedere artiest, groep van artiesten (bands) of musici alsmede betrokken technici en/ of iedere vertegenwoordiger die gemachtigd is rechtshandelingen te verrichten namens de individuele artiest en musicus dan wel namens een groep van artiesten en/ of musici alsmede betrokken technici die zich jegens BoekJeBandje tot het geven van artistieke prestatie (optreden), een en ander in de ruimste zin des woords, heeft, respectievelijk hebben verbonden en zich tevens tegenover BoekJeBandje heeft/ hebben verbonden tot organisatie en uitvoering van een optreden en/ of evenement.

1. Werking

1.1 Deze bepalingen zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen BoekJeBandje en opdrachtgevers, voor zover deze niet betrekking hebben op reguliere theaterboekingen.

1.2 Van deze bepalingen afwijkende bedingen, ook welke zijn opgenomen in de algemene voorwaarden van opdrachtgever, binden BoekJeBandje niet tenzij uitdrukkelijk door BoekJeBandje aanvaardt.

1.3 BoekJeBandje is bemiddelaar tussen artiest, spreker en opdrachtgever.

1.4 Niet alleen BoekJeBandje maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van de opdrachtgever zijn ingeschakeld kunnen op deze algemene bepalingen een beroep doen.

1.5 Deze algemene bepalingen zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.

1.6 Deze algemene bepalingen blijven van kracht indien BoekJeBandje geheel of gedeeltelijk van naam, rechtspersoon of samenstelling verandert.

2. Totstandkoming

2.1 Alle aanbiedingen van BoekJeBandje, zowel schriftelijk als mondeling, zijn vrijblijvend. Afspraken daarentegen zijn  zowel mondeling als schiftelijk bindend naar alle partijen.

2.2 BoekJeBandje zal de overeenkomst met opdrachtgever zo snel mogelijk op schrift vastleggen en aan de opdrachtgever doen toekomen. Opdrachtgever zal er zorg voor dragen dat deze overeenkomst binnen 14 dagen volledig ondertekend bij BoekJeBandje in het bezit is.

2.3 Indien BoekJeBandje de overeenkomst niet binnen 14 dagen van opdrachtgever retour heeft ontvangen, heeft BoekJeBandje het recht de overeenkomst te beëindigen, behoudens recht op nakoming en zonder schadeplichtig te worden, mits zulks op een redelijke termijn aan opdrachtgever wordt medegedeeld.

3. Betaling

3.1 Ten behoeve van de betaling ontvangt opdrachtgever een factuur uit naam van BoekJeBandje.

3.2 Tenzij anders wordt overeengekomen dient betaling door opdrachtgever strikt 14 dagen voorafgaande aan het optreden geschied te zijn.

3.3 Indien opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn het volledige factuurbedrag heeft betaald, is deze van rechtswege in verzuim. BoekJeBandje heeft dan het recht om zonder nadere aankondiging in rechte nakoming te vorderen. Tevens is BoekJeBandje gerechtigd het optreden te annuleren, zonder dat opdrachtgever daarmee ontheven wordt van zijn verplichting het, voor het optreden overeengekomen, bedrag te betalen.

3.4 Bij niet, niet volledige of niet tijdige betaling is opdrachtgever over iedere maand een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, verhoogd met een contractuele rente van 2%. Daarnaast is opdrachtgever gerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke 15% van het verschuldigde bedrag bedragen met een minimum van €250. Tevens zal opdrachtgever alle overige in redelijkheid te maken kosten zoals, maar niet beperkt tot, juridische kosten aan BoekJeBandje vergoeden. BoekJeBandje zal eventuele betalingen die uitblijven uit handen geven aan een incassobureau.

3.5 BoekJeBandje hanteert een standaard bemiddelingstarief indien zij ingeschakeld wordt door artiesten. Bijvoorbeeld om een optreden op de juiste wijze betaald te krijgen. BoekJeBandje hanteert hiervoor een standaard tarief van €150 exclusief BTW per optreden. Dit bemiddelingstarief wordt daags na het betreffende optreden aan de betreffende artiest gefactureerd.

3.6 Het standaard ‘boekingstarief’ is bij BoekJeBandje flexibel. De kosten die BoekJeBandje rekent zijn opgenomen in de totaalprijs van de factuur welke gestuurd wordt aan de opdrachtgever.

4. Aansprakelijkheid

4.1 BoekJeBandje kan door opdrachtgever nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade, van welke aard en door welke oorzaak dan ook ontstaan, behoudens in het geval van duidelijke opzet en grove schuld van BoekJeBandje. In het geval op BoekJeBandje enige aansprakelijkheid zou rusten, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het aan de opdrachtgever gefactureerde bedrag.

4.2 Bij het inschakelen van derden ter uitvoering van opdrachten zal BoekJeBandje steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. BoekJeBandje is niet aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van tekortkomingen van deze derden. BoekJeBandje gaat ervan uit en bedingt zonodig bij deze, dat elke opdracht de bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens opdrachtgever te aanvaarden.

4.3 BoekJeBandje is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk in het geval van verlies, diefstal en/of aan de opdrachtgever toebehorende gelden en/of goederen.

4.4 Opdrachtgever zal aansprakelijk zijn voor schade aan en/of verlies van zaken die door BoekJeBandje en/of door haar aangewende derden aan opdrachtgever beschikbaar zijn gesteld. Tevens is opdrachtgever aansprakelijk voor schade aan en/of verlies van zaken die gebruikt zijn tijdens het optreden van de artiest. Indien opdrachtgever bepaalde verplichtingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst overdraagt aan derden, blijft opdrachtgever primair verantwoordelijk voor de uitvoering van deze verplichtingen. Opdrachtgever zal derden voorzien van een kopie van de primaire overeenkomst, inclusief alle betreffende stukken en riders.

4.5 In het geval van overmacht zullen alle reeds gemaakte kosten ten behoeve van het optreden voor eigen rekening zijn. Partijen vrijwaren elkaar van iedere aanspraak ter zake.

4.6 De opdrachtgever zorgt voor een deugdelijke plaats voor de band/act zodat deze vrij is van weersinvloeden. Denk hierbij aan een goede / stevige overkapping tegen neerslag en eventueel zijdoeken in podium of tent tegen invloeden van wind. Eventuele schades voortkomend uit het niet naleven hiervan worden doorbelast aan de opdrachtgever. Tevens geldt dan als een uitvoerende artiest / act niet voldoende is beschermd tegen bovenstaande het optreden mag cancelen of stoppen. BoekJeBandje is in dat geval niet aansprakelijk voor eventuele gemaakte kosten en kan hierdoor eveneens overgaan tot het in rekening brengen van de gage en/of eventueel gemaakte kosten.

4.7 Indien op de locatie gegooid wordt met consumpties welke schade (kunnen) veroorzaken kan het optreden worden stilgelegd of beëindigd. Hiervoor hanteert BoekJeBandje een ‘zerotolerance’ beleid.

4.7 Indien opdrachtgever handelt in strijd met deze algemene bepalingen of de specifieke bepalingen van het optreden, heeft BoekJeBandje het recht diens verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. In geval opdrachtgever in gebreke blijft aan deze algemene bepalingen of de specifieke bepalingen van het optreden te voldoen en het optreden als gevolg van deze tekortkoming niet binnen 1 uur na het overeengekomen tijdstip kan aanvangen, is BoekJeBandje gerechtigd het optreden geen doorgang te laten vinden zonder dat opdrachtgever daarmee ontheven wordt van zijn verplichting het voor het optreden overeengekomen bedrag te betalen.

4.8 Indien één der partijen in gebreke blijft bij de uitvoering van deze overeenkomst, behoudens in het geval van overmacht, zal zij verplicht worden een boete aan de wederpartij te betalen overeenkomstig het bedrag dat aan opdrachtgever gefactureerd is voor het betreffende (inclusief BTW). Tevens komen alle gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten, vermeerderd met de wettelijke rente, voor rekening van de tekortschietende partij.

4.9 Voor zover niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en aanspraken van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens BoekJeBandje in verband met verrichten van werkzaamheden door BoekJeBandje in ieder geval na één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten, dan wel met de feiten waarop de aanspraken worden gebaseerd.

5. Annulering

5.1 Opdrachtgever is gerechtigd te annuleren onder de voorwaarde dat het navolgende percentage van het voor volledige uitvoering van de afgesproken overeenkomst/opdracht door Opdrachtgever wordt vergoed:

a) in geval van uitstel of annulering van uiterlijk 100 dagen voor de productiedatum, 50% van het honorarium;

b) in geval van uitstel of annulering in de periode liggend tussen 100 dagen en 25 dagen voor de productiedatum, 75% van dat honorarium;

c) in geval van uitstel of annulering tot uiterlijk 25 dagen voor de productiedatum, 100% van dat honorarium.

5.2 Indien een boeking wordt geannuleerd door overmacht en/of opgelegd worden vanuit overheidswegen worden kosteloos afgehandeld. Met andere woorden, de opdrachtgever zal de kosten terugbetaald krijgen en de artiest (alsmede BoekJeBandje) zal geen gage ontvangen.

6. Verhindering van Geëngageerde

6.1 Indien de artiest is verhinderd als gevolg van ziekte, een noodgeval, een belangrijke verplichting of beroepsmatige verantwoordelijkheid of andere onvoorziene omstandigheden zal BoekJeBandje:

a. in overleg met de Opdrachtgever het optreden verplaatsen naar een andere datum; of

b. in overleg met de Opdrachtgever voor een vervang(st)er zorg dragen, waarbij de eventuele meer- of minderprijs met de Opdrachtgever vooraf zal worden overlegd; of

c. indien BoekJeBandje en de Opdrachtgever geen overeenstemming bereiken, de overeenkomst ontbinden onder restitutie van eventueel betaalde voorschotten. BoekJeBandje is jegens de Opdrachtgever niet gehouden tot vergoeding van schade die de Opdrachtgever zal lijden als gevolg van verhindering van de Geëngageerde.

7. Radio/TV optredens/Buitenland

7.1 BoekJeBandje heeft het recht ten alle tijden het gecontracteerde optreden te annuleren, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn, indien er op de dag van het optreden door de artiest radio-, televisie- en/of geluidsopnamen moeten worden vervaardigd.

7.2 BoekJeBandje heeft het recht ten alle tijden het gecontracteerde optreden te annuleren, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn, indien de artiest ten behoeve van contractuele verplichtingen in het buitenland moet zijn, mits deze activiteiten niet bekend waren tijdens het aangaan van deze overeenkomst. Desgewenst zal de artiest hiervan schriftelijke gegevens overleggen aan de organisatie.

7.3 De opdrachtgever kan in een dergelijke situatie een optreden van de artiest op een andere datum (in overleg met BoekJeBandje) onder dezelfde condities afdwingen van BoekJeBandje.

8. Veiligheid

Opdrachtgever draagt zorg voor plaatsing van stevige dranghekken en/of soortgelijke middelen om het publiek op afstand te houden over de gehele breedte van het podium, 6 dranghekken rond de mengpanelen op minimaal 50 cm van de apparatuur en rond de merchandising stand. Dranghekken en/of soortgelijke middelen voor het podium dienen van stevige afstandhouders te worden voorzien, of geschaard te worden geplaatst om verschuiven te voorkomen. Iedere schade aan apparatuur, instrumenten en andere eigendommen van de artiest of de door de artiest ingehuurde materialen, veroorzaakt door publiek, de opdrachtgever of diens personeel, is voor rekening van opdrachtgever. Bij schade aan de door de artiest ingehuurde apparatuur, wordt de opdrachtgever door het verhuurbedrijf direct aansprakelijk gesteld. Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat de artiest het optreden verantwoord en onder veilige omstandigheden kan uitvoeren. Hieronder wordt in ieder geval verstaan: voldoende beveiliging tegen molesteren van de artiest, de apparatuur en de instrumenten.

9. Overige

9.1 De opdrachtgever verplicht zich met betrekking tot de exploitatie van auteursrechten, tot de afdracht rechtstreeks aan BUMA/STEMRA. De opdrachtgever verplicht zich tot de juiste afdracht aan SENA met betrekking tot de exploitatie van naburige rechten.

9.2 Indien opdrachtgever geluid- en/of beeldopnamen wenst te maken van het optreden, is vooraf toestemming van BoekJeBandje nodig. In het geval opdrachtgever geluids- en/of beeldopnamen van artiest heeft gemaakt, zal opdrachtgever op verzoek van BoekJeBandje kosteloos een kopie van de opnamen aan BoekJeBandje verstrekken welke opnamen door BoekJeBandje gebruikt kunnen worden voor promotionele doeleinden.

9.3 Artiest behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. BoekJeBandje heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

9.4 Opdrachtgever verklaart op de hoogte te zijn van de prestaties van artiest en erkent dat de inhoudelijke samenstelling van het optreden en de presentatie daarvan door artiest bepaald wordt. Eventuele wisselingen in het gezelschap kunnen voorkomen door ziekte of afwezigheid.

9.5 Artiest heeft het recht, een half uur voor, tot een half uur na het optreden, (zelf meegebrachte) muziek over het P.A.-systeem af te spelen.

9.6 De catering moet voldoen aan de eisen zoals zijn vastgelegd in de bij de overeenkomst gevoegde rider, welke een integraal onderdeel van de overeenkomst vormt. Indien niets wordt vermeld gelden de navolgende verplichtingen:

Consumpties:   minimaal 2 consumpties per persoon per uur

Eten: Indien de artiest, spreker, voor 19.00 uur aanwezig is dan wordt een warme maaltijd (geen snack/patat) zéér op prijs gesteld. Indien dit niet mogelijk is dan meldt de opdrachtgever dit voorafgaande het optreden om dit met BoekJeBandje te bespreken. BoekJeBandje heeft het recht om namens de artiest, spreker, kosten in rekening te brengen om op locatie te kunnen eten indien niet aan de afspraak kan worden voldaan.

9.7 Het licht en geluid van het optreden moet voldoen aan de eisen zoals zijn vastgelegd in de bij de overeenkomst gevoegde technische rider, welke een integraal onderdeel van de overeenkomst vormt.

9.8 Tijdens de soundcheck mag er geen publiek (met uitzondering van personeel en na overleg met BoekJeBandje publiek) aanwezig zijn.

9.9 De optredens welke worden verzorgt zullen ten allen tijde voldoen aan de normen voor het maken van geluid ter voorkoming van overlast. Ter plaatse geldende regels zullen in acht worden genomen. De band en artiest zal zich zoveel mogelijk voegen naar de ‘geluids-‘ wensen van de opdrachtgever met inachtneming dat er een minimaal niveau benodigd is voor uitvoeren van het optreden.

9.10 Het podium dient voor aanvang, tijdens en na het optreden goed bereikbaar zijn per voertuig/vrachtwagen. Dat wil zeggen dat er een verharde ondergrond aanwezig is of voorzien is van harde ijzeren platen tot 10 meter loopafstand van het podium.

9.11 Indien de locatie van het optreden moeilijk(er) begaanbaar is door bijvoorbeeld trappen of langere afstanden dan maakt de opdrachtgever dit bekend bij BoekJeBandje. Indien nodig zal BoekJeBandje ter plaatse komen om de situatie te bekijken.

9.12 Deze overeenkomst en/of het optreden van artiest zal niet gesponsord worden door of verbonden worden aan een product of maatschappij zonder schriftelijke toestemming van BoekJeBandje. Tevens komen partijen overeen dat opdrachtgever de artiest niet kan en zal verplichten tot welk promotioneel optreden of interview dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de artiest.

9.13 BoekJeBandje doet zijn best om de prijzen op de website actueel en juist te houden. De genoemde prijzen zijn dan ook ‘onder voorbehoud van wijziging’. Gewijzigde prijzen kunnen helaas niet worden voorkomen.

9.14 Boekingstarieven worden doorgaans gewijzigd tussen september en oktober van de lopende jaar voor het navolgende jaar. Hierdoor kan het voorkomen dat u een boeking doet voor het nieuwe jaar terwijl de oude prijzen nog van toepassing zijn. Deze kunnen hoger of lager zijn. 

9.15 Wij maken gebruik van afbeeldingen welke wij verkrijgen van andere boekingskantoren, artiesten e.d. Alleen op onze eigen logo’s en afbeeldingen hanteren wij copyrights. 

10. Toepasselijk recht en geschillen

10.1 De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en BoekJeBandje wordt beheerst door het Nederlands recht. Geschillen die uit de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en BoekJeBandje voortvloeien kunnen ter beslechting aan de Nederlandse rechter worden voorgelegd, nadat is gebleken dat het geschil niet met behulp van een mediator is op te lossen.

10.2 BoekJeBandje is gerechtigd een dienst te wijzigen, uit te breiden dan wel te beëindigen.

10.3 BoekJeBandje is gerechtigd de bepalingen van deze algemene bepalingen te wijzigen.

LinkedIn
Share
YouTube
YouTube
Pinterest
Instagram